نظرسنجی


  1 میزان رضایت کلی از تایر خریداری شده

  2 میزان کیفیت رانندگی در جاده

  3 میزان کارکرد

  4 ترمزگیری

  5 تاثیر در کاهش مصرف سوخت

  6 نحوه برخورد نماینده

  7 ارائه توضیحات در جهت استفاده صحیح و بهینه توسط نماینده

  8 نحوه خدمات ارائه شده شامل تعویض و بالانس تایر خریداری شده

  9 بررسی وپاسخگویی در زمان خسارت احتمالی

  10 چه میزان محصولات ما را به دوستان خودمعرفی می کنید